Reservation

Bezoekersreglement

BEZOEKERSREGLEMENT ALGEMEEN
• Het betreden van Stadsstrand De Kade BV geschiedt op eigen risico. De organisatie van Stadsstrand De Kade BV BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade;

• Stadsstrand De Kade BV is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van persoonlijke eigendommen.
• Het betreden van Stadsstrand De Kade BV geschiedt op eigen risico. De organisatie van Stadsstrand De Kade BV BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade;

• Stadsstrand De Kade BV is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van persoonlijke eigendommen.
• Het betreden van het zandstrand is op eigen risico. Stadsstrand De Kade BV is niet aansprakelijk voor op het stadsstrand opgelopen persoonlijk letsel indien veroorzaakt door glasscherven en andere scherpe voorwerpen in het zand.
• Het betreden van Stadsstrand De Kade BV houdt in, dat u dit reglement aanvaardt en na zult leven.
• Het betreden en verlaten van Stadsstrand De Kade BV dient te geschieden via de daarvoor bestemde in en uitgang.
• Kinderen jonger dan 12 jaar hebben alleen toegang onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder.
• Flyeren en of het uitdelen van samples is zonder toestemming van het barpersoneel niet toegestaan.
• Op Stadsstrand De Kade BV kunnen foto’s of opnamen gemaakt worden ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden e.d. Door het betreden van het stadsstrand geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken. 


VERKEER
• Fietsen, brommers e.d. dienen de doorgaande weg, parallel aan het stadsstrand niet te belemmeren. Deze weg dient vrij te blijven voor hulpdiensten.
• Auto’s van bezoekers dienen geparkeerd te worden op plaatsen waar dat is toegestaan. Foutparkeren is voor eigen risico.


VERBODSBEPALINGEN
• Bezoekers mogen geen wapens bij zich hebben en/of gebruiken.
• Bezoekers mogen geen alcohol en drugs bij zich hebben en/of gebruiken.
• Het is voor bezoekers verboden zich voor of na sluitingstijd op het stadsstrand op te houden.


GEDRAGSREGELS
• Bezoekers dienen de aanwijzingen van het personeel op te volgen.
• Bezoekers dienen zich te gedragen zoals in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.
• Bij geconstateerd wangedrag kunnen de medewerkers u verzoeken het terrein te verlaten. Bij het niet opvolgen van een dergelijk verzoek en bij herhaald wangedrag wordt altijd de politie ingeschakeld. Bij herhaald wangedrag kan de toegang tot het stadsstrand voor het verdere seizoen of langer worden ontzegd, afhankelijk van de ernst en/of frequentie.
• Van diefstal wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.
• Eigen muziek in welke vorm dan ook is niet/nooit toegestaan.
• Het is alleen toegestaan om hout op de vuurkorf te gooien wanneer er toestemming is verleend door het barteam.
• Roken in de openlucht is toegestaan. Gooi de peuken echter niet op de grond, maar gebruik de hiervoor bestemde asbakken.


WC’S

Het gebruik van de wc’s is gratis (tenzij evenement). Het stadsstrand maakt geregeld de toiletten schoon maar bezoekers hebben hierin ook een eigen verantwoordelijkheid. Mocht u toch een toilet aantreffen die niet naar behoren is, meldt dit ons.


VUILNIS/AFVAL
Op het stadsstrand staan vuilnisbakken. Het gebruik van deze bakken voor het weggooien van afval is verplicht. Meldt volle vuilnisbakken bij het barpersoneel zodat ze geleegd kunnen worden. Zo houden we samen het stadsstrand schoon.


SCHADE
Door bezoekers veroorzaakte schade zal worden verhaald. Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor de schade, die de aan hen toevertrouwde of eigen kinderen zijn veroorzaakt.


KLACHTEN
Bezoekers kunnen eventuele klachten melden aan de bar of ons een email sturen via info@stadsstranddekade.nl.

Table Booking